+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Referat af DAFs generalforsamling 2023 den 18. juni 2023.

Dato: 25/06/2023

Referat af DAFs generalforsamling 2023 den 18. juni 2023.

Dansk-Albansk Forening

Referat af generalforsamlingen den 18. juni 2023 kl. 14.30 hos Economical Aps i Ballerup

Fremmødte fra bestyrelsen: Hans-Georg Nielsen, Linda Kabashi, Safet Seljmanovski, Ixhet Lutfiu

Fremmødte medlemmer: Dhimiter Zaka, Tue Magnussen, Afrim Residi, Karsten Ankjær Jensen, Cveta Trajce, Shqiponja Bytyqi, Ibrahim Xhemajli, Fatmir Kabashi og Nevzat Qamili.

Afbud fra: Niels Henrik Hooge, Klaus Bjerre, Gina Schaar og Søren Knudsen, Claudia Westh-Lonning, Feride Gillesberg, Almira Pajenga.

Gæster: Xhemil Zeqiri og Harun Musliu.

Referent: Linda Kabashi

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Aflæggelse af revideret regnskab og budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Hans-Georg bød velkommen og informerede om at generalforsamlingen er blevet rykket et par gange pga. sygdom. Det planlagte debatmøde med Albaniens ambassadør, Nordmakedoniens konsul og Kosovas konsul er blevet udskudt til en anden gang.

Hans-Georg takkede Afrim Residi for at give os mulighed for at bruge lokalerne hos Economical Aps.

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Hans-Georg Nielsen blev valgt som dirigent og Linda Kabashi som referent. Der var enighed om at vælge stemmetællere senere på mødet, hvis dette blev nødvendigt.

3. Hans-Georg aflagde bestyrelsen beretning:
Den 20. marts 2022 holdt vi generalforsamling, og Kemal Libohova holdt et indlæg om Olga Schweitzer Libohova.

Den 7. maj 2022 var vi medarrangører til en koncert med klassisk Lola Gjoka-musik.

Den 18. august 2022 holdt vi et eksportmøde med online-deltagelse af en repræsentant for det danske handelskammer i Zagreb.

Den 7. oktober 2022 havde vi et møde med Përparim Kalo - advokat, kunstsamler og dansk honorær konsul i Tirana - som gav sit syn på ændringerne i det albanske retssystem.

Den 26. november 2022 holdt vi den årlige fejring af selvstændighedsdagen.

Den 26. april 2023 holdt vi et online-eksportmøde med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra AIDA (Albanian investment Development Agency).

Bestyrelsen er tilfredse med antallet af arrangementer set i forhold til de muligheder vi har, herunder økonomien. Foreningens økonomi består af medlemskontingenter og virksomhedssponsorater, og Hans-Georg benyttede lejligheden til at takke sponsorerne for deres bidrag.
Der blev spurgt om eksport-møderne har gjort en forskel? Hans-Georg svarede, at som situationen er nu mangler der albanske produkter i Danmark. AIDA har den holdning at Danmark er et meget lille marked, som de ikke har ressourcer til at satse på. De overvejer åbenbart ikke at forbruget pr. indbygger er meget højt i Danmark, og at kvalitetskravene også er høje så det er en slags ‘kvalitetsstempel’ at kunne sælge sine produkter i Danmark.

4. Safet aflagde det reviderede regnskab underskrevet af revisor Morten Johansen, som i øvrigt har valgt at stoppe pga. travlhed. I 2022 havde DAF indtægter for 31.645,80 kr. bestående af medlemskontingenter og sponsorater samt entreindtægter. Vi havde udgifter for 15.379,07 kr. til oprettelse af erhvervskonto, renter, forsikring, udgifter til lokaleleje, forplejning og musikere i forbindelse med arrangementerne. Det har givet foreningen et overskud på 16.266,73 kr. som overføres til 2023.
Hans-Georg gjorde opmærksom på, at vi stadig mangler nogle kontingent-betalinger for 2022. Vi vil derfor bede de medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2022 endnu, om at betale. Vi skriver også en direkte besked til de pågældende og husker dem på det. Derudover sender vi snarest en opkrævning ud for medlemsåret 2023.

5. Bestyrelsen har drøftet handlingsplanen og er kommet frem til, at vi skal dække en bred vifte af aktiviteter inden for områderne kultur, business og politik. Vi ønsker en blanding af danske og albanske medlemmer, ligesom vi gerne vil vokse og have flere medlemmer, men det kræver at vi har nogle gode aktiviteter inden for de forskellige interesseområder.
Bestyrelsen mener at vi har en forpligtelse til at markedsføre de albanske områder, albansk tænkemåde og værdier. Det er vores opfattelse at der blandt danskere stadig er behov for oplysning og viden om albanske forhold.
Vi mener at vi skal fortsætte med eksportdiskussionen for at finde ud af, hvordan vi får flere albanske varer på danske hylder.
Vi skal stadig fejre selvstændighedsdagen med sang, musik og dans. I forbindelse med næste selvstændighedsfejring har vi fået et forslag om, at der bliver arrangeret en koncert med kendte unge albanske kunstnere i Danmark, så det arbejdes der på.
Der var en diskussion om, at foreningen ikke kun skal have fokus på Albanien men også på Kosova og Nordmakedonien. Foreningens formålsparagraf er formuleret bredt, og vi er opmærksomme på dette i bestyrelsen. Dette er også grunden til at vi havde inviteret alle tre diplomater til debatmødet som nu er udskudt. Det blev foreslået at vi også kan invitere de tre ambassadør/konsuler individuelt, da deres fokus og visioner er forskellige.
Der var et forslag om, at vi arrangerer udstillinger med herboende albanske kunstnere, som det tidligere er sket i Ballerup, Frederiksberg og Herlev. Der er masser af litteratur, film m.v., vi kan præsentere for danskerne og albanerne, og der er kræfter derude som gerne vil arrangere denne type arrangementer igen. Som forening behøver vi bare at lægge navn til.
Der blev foreslået en kulturrejse til Albanien senere på året, hvor vi sender mindesmærket om danskfødte Olga Schweitzer Libohova afsted. Vi kan samtidig lave en koncert med Lola Gjoka-sange og vise Ixhets film om de dansk-albanske relationer. Mindesmærket er allerede klar fra juli måned, men vi kan sagtens skyde rejsen lidt.
Der blev stillet et forslag om, at vi til næste 28. november-fejring prøver at arrangere en fødevaremesse med albanske fødevarer. Vi kan invitere alle de albanske producenter vi kender, som evt. også kan deltage i koncerten bagefter. Arrangementet kan fx. være støttet af de respektive handelskamre.
Der kom et forslag om at promovere Albanien som turist-destination. Ud fra den betragtning at der, som tidligere nævnt, stadig mangler viden og positive erfaringer med det albanske - hvilket medfører at der ikke er efterspørgsel på albanske varer i Danmark.
Der var et forslag om en event, hvor alle selskaber der arrangerer rejser til Albanien får lov til at præsentere sig.
Der blev også stillet et forslag om at få unge kunstnere fra Albanien til at komme og holde koncert i Danmark. Der blev givet udtryk for en oplevelse af, om at mange herboende albanske børn ikke kender deres eget sprog, og musikken kunne måske være en måde at skabe interesse omkring sproget.
Der kom et forslag om at invitere Mette Frederiksen og fortælle hende om de dansk-albanske relationer og foreningen. Hans-Georg svarede, at det i hvert fald er relevant at invitere en politisk repræsentant, fx. udenrigsministeren eller en udenrigspolitisk ordfører, til at diskutere den nye Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, hvori der er en klar melding om, at der skal gøres mere på Vestbalkan. Problemet er bare, mener Hans-Georg, at det mere er for Danmarks sikkerheds skyld end for Vestbalkans skyld, men det er bestyrelsens overbevisning, at de to ting kan godt kombineres, og det kan vores forening være med til at sætte fokus på.
Der blev foreslået at invitere professor og forfatter Lea Ypi til at holde et oplæg.
Det blev endvidere forslået at invitere professor Minna Skafte Jensen til at fortælle om sit feltarbejde i Albanien.
Der blev også udtrykt et ønske om at få forfatter Ismajl Kadare til Danmark.
Der var et forslag om, at DAF bliver medarrangør for et møde i september/oktober 2023, hvor en gruppe intellektuelle fra Albanien kommer på besøg i Danmark: Agron Dalipaj (forsker, historiker og albanolog), Marin Mema (journalist) og Elena Koqaci (historiker). De skal mødes med nogle forfattere i Danmark, og deres billetter m.v. er betalt. Xhemil Zeqiri giver DAF besked, når han kender datoen for mødet, så vi kan finde lokale osv.
Det blev foreslået at lave et sports-arrangement med fx. albanske fodboldklubber i Danmark eller andre sportgrene som håndbold eller boksning. Det behøver ikke ar være et foredrag men kan også være en aktivitetsdag/picnic. Det kunne evt. kombineres med noget musik for at tiltrække de unge.
Det blev foreslået, at vi kombinerer flere oplægsholdere til samme arrangement, da dette måske kan samle flere deltagere.
Det blev nævnt at der er en stor albansk forening i Malmø, som laver mange aktiviteter. Vi kan eventuelt aftale med dem, at vi videresender information om deres aktiviteter ud til vores medlemmer.
Vi blev enige om at DAF’s bestyrelse fremover sender en årsplan ud til medlemmerne, hvor årets aktiviteter er beskrevet og fordelt på måneder. Meningen er at medlemmerne får mulighed for at komme med kommentarer til planen, og så bestemmer bestyrelsen ud fra det.
Som bestyrelse har vi dog begrænsede ressourcer, så vi er nødt til at tage i betragning, hvor meget kan bestyrelsen stå for og hvor meget kan medlemmerne bidrage med i forhold til at få tingene til at ske.
Hans-Georg sagde, at der også er brug for, at vi finder en arbejdsmetode internt i bestyrelsen, så vi kan få realiseret planerne. Fx. kan hvert bestyrelsesmedlem dække ét område og være ansvarlig for, at der sker noget inden for dette: eksport, politik, kultur, osv. Personen kan så samle nogle flere, der kan være med til at lave det.

6. Vi blev enige om at bevare de nuværende beløb for hhv. medlemskontingent og sponsorater: 200 kr. pr. år pr. medlem og minimum 2.500 kr. pr. år pr. virksomhed.

7. Som nævnt under punkt 4 overføres overskuddet fra 2022 til 2023. Vi opkræver som vedtaget kontingenterne og satser på sponsorernes støtte. Baseret på erfaringer fra tidligere år, betyder det at vi realistisk set kan have et budget på 29.000 kr. Lykkes det få mere kontingent/sponsorater ind bliver tallet selvfølgelig større.
Der bliver spurgt til, om vi ikke kan lave et stykke papir til potentielle sponsorer som kan stå ude i restauranter, forretninger m.m.

8. Claudia Westh Lonning har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem pga. travlhed.
Hans-Georg Nielsen, Linda Kabashi, Safet Lalucci Seljmanovski, Ixhet Lutfiu blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Dhimiter Zaka blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Karsten Ankjær Jensen og Cveta Trajce blev valgt som suppleanter.
Det blev bemærket, at suppleanterne vil blive inddraget i arbejdet på lige fod med bestyrelsen, idet vi har behov for alle ressourcer.

9. Afrim Residi blev valgt som intern revisor.

10. I forlængelse af bestyrelsens beretning, blev det nævnt at der i løbet af året er sket to dødsfald blandt albanere med særlig relation til Danmark. Det drejer sig om Kozara Kati, der var leder for menneskerettighedscentret i Albanien og samarbejdede med Danmark. Den anden er Isuf Kalo som var læge og diabetes-specialist, og som i en årrække arbejdede for WHO’s Europa-afdeling i Danmark. Sidstnævne var også med til at stifte Miqësia.

Det blev nævnt, at Mette Gjerskov bisættes torsdag den 22. juni 2023 kl 13.00 i Gundsømagle, og det er en åben bisættelse så der kan være mulighed for netværk. Mette Gjerskov var medlem af Helle Thornings regering og med til at tage imod flygtninge fra Kosova, og hun har også besøgt Albanien sammen med den daværende udenrigsminister.

Det blev nævnt at udenrigsministrene fra hhv. Kosova, Nordmakedonien og Albanien kommer til København i den kommende uge (uge 25).

Der var en generel opfordring til at sende en besked til bestyrelsen, hvis man har en information/nyhed der kan have interesse for andre medlemmer. Så vil bestyrelsen forsøge at bringe den videre.
Generalforsamlingen blev afsluttet klokken ca. 16.30.

København, den 25. juni 2023

Ref. Linda Kabashi

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram