+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Vedtægter

Dansk-Albansk Forening's vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk - Albansk Forening.
Stk. 2. Foreningen er en landsforening med hjemsted i København. Udenfor København kan der oprettes lokalgrupper, der arbejder for foreningens formål og evt. med lokalbestyrelse og lokalt kontingent.

§ 2. Formål

Stk. 1. Formålet med foreningen er at skabe tættere bånd mellem danskere og albanere i Danmark samt mellem Danmark og Albanien / det albanske kulturområde.
Stk. 2. Foreningens formål nås bl.a. ved at:

  • styrke interessen i Danmark for den politiske og socioøkonomiske bæredygtige udvikling i Albanien.
  • fremme kulturel udveksling gennem arrangementer og begivenheder, herunder kulturdage, koncerter med albansk og dansk musik, mad, vinsmagning, dans m.m.
  • arrangere foredrag, der giver indsigt i og fremmer båndet mellem albanere og danskere 
  • fremme oversættelse af historiske og nutidige værker fra dansk til albansk og omvend
  • være bindeled mellem danske og albanske virksomheder
  • oprette en digital platform, hvor foreningens medlemmer online kan udveksle erfaringer, få nyt om udviklingen i Albanien / det albanske kulturområde samt om foreningens arrangementer mm. 

Stk. 3. Foreningen er en uegennyttig organisation. Foreningens midler skal ubeskåret anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen. Bestyrelsesmedlemmerne og andre, der har tillidshverv for foreningen, arbejder derfor ulønnet.  

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer med stemmeret optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Virksomheder og organisationer kan optages uden stemmeret.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af årligt medlemskontingent. Medlemskabet er gyldigt, når der er betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse finder sted til foreningens bestyrelse eller efter manglende kontingentbetaling. 
Stk. 4. Medlemmer, der arbejder imod foreningens formål, kan af bestyrelsen udelukkes. Udelukkede medlemmer kan kræve, at deres udelukkelse skal behandles på næste generalforsamling. Udelukkede medlemmer kan genoptages ved en generalforsamlings-beslutning.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1.kvartal. Det er op til den til enhver tid siddende bestyrelse at fastsætte tidspunktet generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med forslag til dagsorden med mindst fire ugers varsel ved e-mail til medlemmerne. 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 
1.  Godkendelse af dagsorden
2.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
3.  Bestyrelsens beretning ved formanden
4.  Aflæggelse af revideret regnskab og budget
5.  Behandling af indkomne forslag 
6.  Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
7.  Godkendelse af budget
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag om vedtægtsændringer og andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal udsendes til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen. Alle medlemmer kan fremsætte forslag til dagsordenen. 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at anmodningen er fremsendt. 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. 
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, sekretær, kasserer og øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen af generalforsamlingen. 
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
 
§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2. Der påhviler ikke bestyrelsen eller andre af foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 
 
§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af udsendt forslag til dagsorden. 
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 
 
§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvis forslag herom er på dagsordenen og medlemmerne er skriftligt orienteret inden. 
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 
 
Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28.11. 2021
underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen

Hans-Georg Nielsen

Samt af:

Safet Seljmanovski

Linda Kabashi

Ixhret Lutviu

Claudia Westh Lonning

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram