+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Referat fra etablering af D.A.F.

Dato: 04/12/2021

Referat fra etablering af D.A.F.

Fremmødte fra arbejdsgruppen:
Ixhret Lutviu, Hans-Georg Nielsen, Claudia Westh Lonning, Linda Kabashi, Safet Seljmanovski.

Referent: Linda Kabashi.

Dagsorden:
1.Orientering v. repræsentant for D.A.F. arbejdsgruppen
2.Gennemgang af dagsorden
3.Valg af dirigent og referent/stemmetæller
4.Forslag til og beslutning af vedtægter
5.Forslag til og vedtagelse af foreløbig handlingsplan
6.Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
7.Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
8.Valg af revisor
9.Eventuelt

1. Hans-Georg bød velkommen til alle fremmødte. Herefter præsenterede arbejdsgruppens medlemmer sig på skift for forsamlingen.
2. Hans-Georg gennemgik dagsordenen.
3. Hans-Georg blev valgt som dirigent. Linda Kabashi blev valgt som referent/stemmetæller.
4. Hans-Georg gennemgik foreningens vedtægter med fokus på § 2 Formål. Han understregede at formålsparagraffen er bredt formuleret med henblik på at gøre det muligt for foreningen at gennemføre forskellige typer af aktiviteter. Det er således op til den til enhver tid siddende bestyrelse at finde en balance imellem aktiviteterne.

Vedtægternes §2 blev diskuteret af forsamlingen. Det blev ved afstemning vedtaget at formålsparagraffens nuværende formulering godkendes.
Der blev forslået en tilføjelse til § 6, stk. 1, således at formuleringen kommer til at lyde som følger: Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af formand, sekretær, kasserer og øvrige medlemmer. Der vælges endvidere en suppleant. Bestyrelsen og suppleanten vælges for 1 år ad gangen af generalforsamlingen. Forslaget blev godkendt.
Der blev forslået en tilføjelse til § 4, stk. 2, således at formuleringen kommer til at lyde som følger: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Det er op til den til enhver tid siddende bestyrelse at fastsætte tidspunktet for den ordinære forsamling. Generalforsamlingen indkaldes med forslag til dagsorden med mindst fire ugers varsel ved e-mail til medlemmerne. Forslaget blev godkendt.
Det blev ved afstemning besluttet, at foreningens vedtægter godkendes.

5. Hans-Georg fremlagde den foreløbige handlingsplan: arkitekt Bjarke Ingels, udvikling af det økonomiske område, det historiske element, forfatter Ismail Kadare, jazzmusiker Elina Duni.
Forsamlingen kom med øvrige forslag: Copenhagen Jazz Festival, Roskilde Festival, forfatter Lea Ypi om bogen ’Fri’ (foredrag på albansk med tolkning til dansk), koncert i Virum d. 31. december 2021 hvor Mariana Leka m.fl. synger albanske sange.
Hans-Georg understregede, at foreningens medlemmer altid kan komme til bestyrelsen med forslag til aktiviteter.
Hans-Georg orienterede om at medlemskontingentet er fastsat til 200 kr. om året pr. person. Den første indbetaling dækker for medlemskab til og med 2022.
Arbejdsgruppen forestiller sig endvidere at supplere med sponsorater.
Det skal endvidere være muligt for virksomheder at være støttemedlemmer. Bestyrelsen vil komme med et forslag til kontingent for virksomheder.

6. Hans-Georg informerede om at arbejdsgruppens 5 medlemmer alle stiller op til bestyrelsen: Hans-Georg Nielsen, Ixhret Lutviu, Claudia Westh Lonning, Linda Kabashi, Safet Seljmanovski. Det blev ved afstemning vedtaget at arbejdsgruppen vælges ind i bestyrelsen.
Feride Gillesberg blev valgt som suppleant.
Der vil være nyvalg ved den ordinære generalforsamling i 1. kvartal 2022.

7. Morten Johannsen blev valgt som intern revisor.

8. Der blev opfordret til at foreningens medlemmer rækker ud til alle de kender, der eventuelt kunne være interesserede i at deltage i foreningens aktiviteter.
Safet Seljmanovski orienterede om, at der snart kommer en hjemmeside hvor man kan følge med i foreningens aktiviteter.

Referat: Linda Kabashi

Referat godkendt af dirigenten Hans-Georg Nielsen

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram