+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Referat af generalforsamlingen den 20. marts 2022

Dato: 28/04/2022

Referat af generalforsamlingen den 20. marts 2022

København den 27. marts 2022

 

Dansk-Albansk Forening

Referat af generalforsamlingen

den 20. marts 2022 kl. 15.00 i Herlev Medborgerhus

 

Fremmødte fra bestyrelsen: Ixhet Lutfiu, Hans-Georg Nielsen, Linda Kabashi, Claudia West Lonning, Safet Seljmanovski

Deltagere: Feride Istogu Gilleberg, Kemal Libohova, Viggo Lærke Madsen, Chati, Ibrahim Xhemajli, Tue Magnussen, Gazmend Salihi, Dhimiter Zaka, Morten Johannsen, Niels Henrik Hooge, Almira Pajenga og Arian Muka.

Gæster: Ambassadør Elida Petoshati samt ambassadør Karsten A. Jensen.

Referent: Linda Kabashi

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
  2.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  3.  Bestyrelsens beretning ved formanden
  4.  Aflæggelse af revideret regnskab og budget
  5.  Behandling af indkomne forslag
  6.  Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
  7.  Godkendelse af budget
  8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant - alle modtager genvalg
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt

 

Formand Hans-Georg Nielsen bød velkommen og oplyste at foreningen nu har 62 betalende medlemmer.

Han fortalte, at DAF havde inviteret den albanske ambassadør Elida Petoshati, Kosovas konsul Mentor Halilaj og Nordmakedoniens ambassadør Faton Bejta og at Elida Petoshati havde meldt tilbage, at hun deltager.

 

 1. Der blev spurgt til, om dagsordenen indeholder et punkt der beskriver bestyrelsens kommende arbejde. Hans-Georg svarede, at det er inkluderet i bestyrelsens beretning (punkt 3).
 2. Hans Georg blev valgt som dirigent og Linda Kabashi som referent. Enighed om, at der vælges stemmetællere senere på mødet, hvis dette blev relevant.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne.

 1. Hans-Georg fortalte, hvordan bestyrelsen siden stiftelsen i ultimo november, har brugt en stor del af energien på det praktiske der er forbundet med at starte en forening op. Herunder at få oprettet en erhvervskonto, hvilket ikke har været helt nemt. Han fortalte også, at bestyrelsen har arbejdet med hjemmesiden og holdt en del møder herom. Vi er nu ved finpudsningen. Noget af dét bestyrelsen stadig diskuterer er forsidefotoet og, om vi skal skifte det ud til noget andet der i højere grad kendetegner Albanien. Hvordan kan man med ét billede skildre hvad Albanien er? Bestyrelsen modtager gerne idéer til dette.

Bestyrelsen har nu har fået overskud til at arbejde på foreningens aktiviteter. Bestyrelsen har delt opgaven op mellem sig.

Hans-Georg fortalte, at han havde fået en aftale om et foredrag med arkitekt Bjarke Ingels om tilblivelsen af det nye albanske nationalteater i Tirana. Bjarke Ingels er dog nu flyttet til U.S.A., så vi må derfor finde en relevant erstatning via BIGs foredragsafdeling.

Hans-Georg fortalte også, at han overvejer at arrangere en diskussions-/informationsaften om Open Balkan-projektet, som Albanien, Serbien og Nordmakedonien p.t. deltager i. Temaet kunne være hvordan man kan samarbejde om at få EU - medlemskabet til at ske hurtigere.

Derudover vil Hans-Georg arbejde på aktiviteter, der har fokus på at fremme erhvervssamarbejdet mellem Albanien og Danmark med henblik på at øge den albanske eksport til Danmark.

Safet og Claudia fortalte, at de arbejder på at få jazzmusiker Elina Duni til Danmark, og at hun havde sagt ja til at komme i november eller december. De var nu i gang med at få detaljerne på plads og søge sponsorer og fonde. De har talt med Gentofte Hovedbibliotek, som gerne ville huse arrangementet. Alternativt ville lokationen blive Herlev Medborgerhus.

Safet fortalte, at han vil arbejde på at få arrangeret et foredrag med kok og Noma-ejer, hvor fokus kan være på, hvad der inspirerer ham i den albanske kultur.

Claudia fortalte, at hun ville prøve at få forfatter Ismail Kadare til Danmark og er ved at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre, bl.a. gennem hans danske forlag.

Linda og Ixhet fortalte, at de arbejder på at få arrangeret en filmfremvisning af ‘Hive’, som er Kosova-albansk produceret og har vundet internationale priser. De vil forsøge at få instruktøren Blerta Basholli og/eller hovedrolleindehaveren Yllka Gashi til Danmark og fortælle om filmen.

Feride Gillesberg fortalte om koncerten den 6. maj 2022 med albanske folkesange arrangeret af Lola Gjoka - den første albanske pianist. Musikken er en smuk kombination af albansk folkemusik og klassisk musik.

Hans-Georg spurgte forsamlingen, om de havde forslag til aktiviteter.

Der blev givet udtryk for, at foreningen skulle beskæftige sig med Danmarks fængselsaftale med Kosova, som har været et stort emne i medierne og, at foreningen burde starte en kampagne for, at Kosova bliver anerkendt globalt som en selvstændig stat.

Hans-Georg svarede, at det efter hans mening ikke er foreningens opgave at markere en politisk holdning men, at vi godt kan afholde debatmøder. Dog er det meget svært for os at komme i kontakt med den konsulære repræsentation for Kosova i Danmark.

Det blev foreslået at invitere professor og forfatter Lea Ypi, hvor hun kan fortælle om sin bog ‘Fri’ som også er udgivet på dansk. Det blev nævnt, hun allerede har været i København til et arrangement og, at det ville have været oplagt for foreningen at arrangere et foredrag med hende i den forbindelse.

Hans-Georg er enig i, at Lea Ypi ville have været en god mulighed, men gjorde opmærksom på, at vi ikke var så langt fremme med foreningen på daværende tidspunkt.

Det blev foreslået at arrangere et foredrag med udenrigsminister Jeppe Kofoed, som har rejst en del på Balkan. Hans-Georg er enig i, at det vil være en god idé på et tidspunkt men, at vi lige skal sikre os, at vi har en medlemskreds der er stor nok. Hans-Georg tilføjede at arrangementet om ‘Open Balkan’ også kunne indeholde Jeppe Kofoed.

Der blev udtrykt, at vi skal være realistiske med aktiviteterne i vores lille forening – og ikke hypotetiske.

Der blev efterlyst et referat af det stiftende møde.

Det blev foreslået at lægge links til albansk musik på foreningens hjemmeside og eventuelt opskrifter fra René Redzepi.

Det blev foreslået at holde et arrangement hvor Claudia præsenterer sin bog ‘Skakmesteren fra Tirana’.

Det blev foreslået, at vi kan indgå et samarbejde med det svensk-albanske kultursamfund i Sydsverige.

Det blev foreslået at invitere tidligere Unmik-leder Søren Jessen Petersen til et arrangement – enten et foredrag eller som deltager i et debatforum. Han har været involveret i Kosovas selvstændighedsproces og udgivet sine erindringer, hvor han beskriver den meget spændende proces. Hans fokus er på det historiske perspektiv: hvad skete der egentlig? Han bor i USA men har sommerhus i DK.

Det blev foreslået, at vi markerer den albanske stats 110-års fødselsdag den 28. november i år.

Der blev efterlyst et forum, hvor vi kan kommunikere med hinanden og dele idéer, fx på hjemmesiden. Hans-Georg svarede, at vi er ved at se på om der kan laves sådan et forum på hjemmesiden.

Det blev foreslået, at vi også kan arrangere webkonferencer, hvis det er svært at få deltagerne til Danmark. Det kunne fx. være aktuelt med Ismajl Kadare.

Der blev givet udtryk for, at vi også skal lave nogle arrangementer, der tiltrækker de unge.

Hans Georg takkede for de mange input og sagde, at vi har noteret alle faldne bemærkninger, som vil blive drøftet indgående i bestyrelsen.

Ambassadør Elida Petoshati roste bestyrelsen og sagde, at det er rart at se, at vi er gået i operationel mode. Hun takkede bestyrelsen for det frivillige arbejde. Hun nævnte desuden, at ambassaden støtter idéen om at markere den albanske stats 110-års fødselsdag og, at vi bør samarbejde om dette.

 1. Kasserer Safet berettede om foreningens regnskab 2021 og budget 2022. Da vi kun eksisterede i én måned i 2021, og der var 40 tilmeldte på daværende tidspunkt, havde vi en indtægt på 40 x 200 kr. i 2021 og ingen udgifter.

I 2022 regner bestyrelsen med at have udgifter for 77.200 kr., hvilket dog kan variere efter de arrangementer vi får på plakaten. Indtil videre har vi haft udgifter til bankoprettelsen på 3.000 kr. samt nogle mindre udgifter til generalforsamlingen i dag.

Der blev spurgt til, hvor meget vi har i kassen lige nu. Safet svarede, at der var et plus på 19.400 kr. med sponsorer og kontingenter.

Der blev givet udtryk for, at regnskabet burde have været rundsendt inden arrangementet i dag, så forsamlingen kunne godkende det samt at det skulle have været godkendt og underskrevet af revisoren og bestyrelsen.

Hans-Georg svarede, at det burde være sket. Hans-Georg lovede, at regnskabet 2021 bliver tilsendt til alle medlemmer.

 1. Der er ikke modtaget nogen skriftlige forslag fra medlemskredsen.
 2. Hans-Georg mindede om, at vi på den stiftende generalforsamling besluttede, at kontingentet er 200 kr. pr person. Han fortalte, at bestyrelsen efter drøftelse er blevet enige om at bevare dette beløb. Virksomheder betragter vi som sponsorer. Som virksomhed skal man give minimum 2.500 kr. pr. virksomhed, og så kan man få sit firmanavn på hjemmesiden. Beløbene er enstemmigt vedtaget.

Der er nu blevet oprettet en automatisk betalingsfunktion på hjemmesiden, som fungerer fra i dag og gælder for både medlemmer og sponsorer. Det betyder, at man bliver medlem/sponsor, hvis man betaler med det samme, og man bliver samtidig registreret og bogført.

 1. Som aftalt under punkt i 4, bliver det underskrevne regnskab og budget 2022 tilsendt alle medlemmer.
 2. De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Ixhet Lutfiu, Hans-Georg Nielsen, Linda Kabashi, Claudia West Lonning og Safet Seljmanovski. Feride Gillesberg blev genvalgt som suppleant.
 3. Morten Johannsen blev genvalgt som intern revisor.
 4. Der blev opfordret til, at bestyrelsen overvejer, om vi i foreningens navn skal give et symbolsk beløb til Ukraine, som kanaliseres til en albansk eller dansk flygtningeorganisation. Ibrahim Xhemajli vil gerne donere 500 kr. til flygtninge gennem foreningen. Hans Georg svarede, at det drøfter vi i bestyrelsen.

Der blev spurgt til, hvordan vi vil finansiere vores aktiviteter, fx at der kommer en professional sanger til Danmark og optræder. Hans-Georg svarede, at det bliver gennem medlemskontingent og sponsorater.

Foreningens webmaster Chati foreslog, at vi på sponsoratsiden kunne gøre det muligt for albanske virksomheder fra Albanien, Kosova og Makedonien at blive sponsorer.

Hans-Georg understregede, at vi alle har en opgave med at øge medlemskredsen, så vi bliver mere interessante at samarbejde med. Både af politiske og økonomiske årsager.

Det blev foreslået, at der bliver lavet en folder og/eller et visitkort, man kan udlevere til sine kontakter. Et stykke papir man fx. kan have stående i sin forretning.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. ca. 16.30.

Efter generalforsamlingen holdt medlem af foreningen Kemal Libohova et spændende foredrag, hvor han fortalte om et centralt århundrede i Albaniens historie 1890 – 1990 ved at inddrage sine bedsteforældres liv og arbejde: Mufid bey Libohova og Olga Schweitzer Libohova.

Vi takker Kemal for et godt og underholdende foredrag.

 1. marts 2022

Linda Kabashi

Bilag: DAFs regnskab 2021 godkendt af foreningens revisor.

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram